cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 2017-08-09
Ustawa2017-07-20Prawo wodne
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej2017-02-23w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych2016-07-28Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE ...
Rozporządzenie Ministra Środowiska2016-07-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska2016-07-19Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi2016-07-14Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa&rdq...
Obwieszczenie Ministra Środowiska2016-06-16Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu2016-02-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze...
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2015-12-22Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. „W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 listopada 2015 r.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl