cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Dyrektywa Rady1991-05-21dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Dyrektywa Rady1981-10-19dostosowująca, w następstwie przystąpienia Grecji, dyrektywę 79/869/EWG dotycząca metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do pobrania wody pit...
Dyrektywa Rady1979-10-09dotycząca metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich
Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska1977-02-10w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych
Dyrektywa Rady1975-06-16dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl