cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Środowiska2015-12-21Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Ustawa 2015-12-16Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa 2015-12-16Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania n...
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów2015-11-17Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju2015-11-05Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjn...
rozporządzenie Rady Ministrów2015-10-12Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
Ustawa2015-10-09Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych us...
Ustawa2015-09-11Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
obwieszczenie Marszałka Sejmu2015-08-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju2015-08-25Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzan...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl