cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
obwieszczenie Marszałka Sejmu2015-01-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekó...
rozporządzenie Ministra Środowiska2014-12-12w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
rozporządzenie Ministra Środowiska2014-11-18w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
rozporządzenie Ministra Środowiska2014-02-27w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
rozporządzenie Ministra Środowiska2013-11-21zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Obwieszczenie Ministra Środowiska2013-08-13w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014
rozporządzenie Ministra Gospodarki2013-01-08w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
rozporządzenie Rady Ministrów2012-12-27w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
ustawa2012-12-08o odpadach
rozporządzenie Ministra Środowiska2012-05-15w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl