cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Obwieszczenie Ministra Środowiska2009-10-23w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2009-07-24w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2009-07-22w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2009-07-16zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Rozporządzenie Ministra Środowiska2009-06-18w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
rozporządzenie Ministra Środowiska2009-06-02w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2009-03-12zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Środowiska2009-01-28zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie...
Ustawa2009-01-09o koncesji na roboty budowlane lub usługi
rozporządzenie Ministra Środowiska2008-12-15zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wo...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl