cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
rozporządzenie Ministra Środowiska2008-11-19w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji
Rozporządzenie Ministra Środowiska2008-11-04w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
rozporządzenie Rady Ministrów2008-10-03w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
obwieszczenie Ministra Środowiska2008-07-23w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
obwieszczenie Ministra Środowiska2007-09-26w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008
obwieszczenie Ministra Środowiska2007-09-20w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008
rozporządzenie Rady Ministrów2007-06-06zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
ustawa2007-04-26o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Ministra Zdrowia2007-03-09w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ustawa2007-02-16o ochronie konkurencji i konsumentów

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl