cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
obwieszczenie Ministra Środowiska2006-10-04w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów2006-09-28zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-07-31w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Rozporządzenie Ministra Budownictwa2006-07-17w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Rozporządzenie Ministra Budownictwa2006-07-14w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-04-21w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-04-10w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-03-21w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-03-13zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2006-02-24w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl