cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-04-10w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-03-21w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-03-13zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2006-02-24w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
Ustawa2006-02-24o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-02-14w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Rozporządzenie Rady Ministrów2005-12-20w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Rozporządzenie Rady Ministrów2005-12-20w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Rozporządzenie Ministra Środowiska2005-11-10w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY2005-10-31w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl