cover

Akty prawne - Nowości


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2018-03-09Dnia 9 marca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospod...
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2018-02-27w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Rozporządzenie Ministra Środowiska 2017-12-28w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Rozporządzenie Rady Ministrów 2017-12-27w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Rozporządzenie Rady Ministrów 2017-12-27w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Rozporządzenie Ministra Środowiska 2017-12-22w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego ...
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2017-12-07w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych2016-07-28Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE ...
Rozporządzenie Ministra Środowiska2016-07-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska2016-07-19Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl