cover

Aktualności

STUDIA PODYPLOMOWE

Już od marca 2018 roku ruszają pierwsze w Polsce studia podyplomowe
System Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę
Czekamy na Ciebie - rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się w grudniu 2017

 
 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej uruchamia pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zalecane od blisko 20 lat przez Światową Organizację Zdrowia nowe podejście do bezpieczeństwa wody, oparte na zarządzaniu ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody od ujęcia do kranu konsumenta skutkowało rewizją Dyrektywy 98/83/WE (Drinking Water Directive DWD) przeprowadzoną w 2015 roku. W Polsce przełożyło się to na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca Prawo Wodne (wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku), zobowiązujące przedsiębiorstwa wodociągowe do przeprowadzenia w ciągu 3 lat analizy ryzyka na potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody. Ponadto nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, w ślad za DWD zaleca nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem wody oparte na ocenie ryzyka przeprowadzonej zgodnie z normą PN EN 15 975.  Podmioty, które wprowadzą ten system będą mogły dostosować zakres i częstotliwość monitorowanych parametrów jakości wody do indywidualnych potrzeb wynikających z oceny ryzyka. Jej przeprowadzenie wymaga odpowiedniej wiedzy, stąd potrzeba wykształcenia wykwalifikowanej kadry w tym zakresie, posiadającej nie tylko podstawy teoretyczne, ale wykazującej się biegłą umiejętnością identyfikacji zagrożeń, przeprowadzania analiz i ocen, wyboru odpowiednich środków kontroli oraz tworzenia procedur i instrukcji. Niewielka liczba dostępnych w języku polskim materiałów, podręczników, poradników czy wytycznych przekłada się na potrzebę tego typu studiów podyplomowych przybliżających wiedzę udostępnianą przez Światową Organizację Zdrowia i instytucje wdrażające w innych krajach system WSP (Water Safety Plan Plan Bezpieczeństwa Wody). Studia te odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, jako element całościowego i interdyscyplinarnego podejścia do zaopatrzenia w wodę uwzględniającego aspekty prawne, organizacyjne, środowiskowe, techniczno-technologiczne i zdrowotne. Efekty kształcenia nabyte w toku studiów podyplomowych, są szczególnie ważne nie tylko dla nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowy ale także dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.  

Termin – marzec 2018 r. – luty 2019 r. (2 semestry)
Cena - 1950 zł za 1 semestr (całość 3900 zł)
Podjęto starania wpisania studia podyplomowych do Bazy Usług Rozwojowych PARP, co umożliwia dofinansowanie na poziomie 50-80%
Szczegóły Studiów Podyplomowych System Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę dostępne na stronie internetowej
http://www.polsl.pl/Wydzialy/RIE/Strony/Podyplomowe/StudiaPodyplomowe.aspx
lub pod telefonem
Sekretariat: Aleksandra Bernaczek – 32 237 26 98
Kierownik Studiów Podyplomowych: Izabela Zimoch – 606 62 41 96
 
To studia właśnie dla Ciebie – zapraszamy
Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. nzw. w Pol. Śl

poniedziałek 20 listopada 2017


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl