O serwisie | Kontakt | Reklama

  Strona główna / Forum
  Seminaria i Szkolenia
  Seminaria SUW
  Kursy dla oczyszczalni
  Lista Dyskusyjna
  Zasady Uczestnictwa
  Lista uczestników
  Archiwum
  Prawo
  Akty Prawne
  Opinie Prawne
  Literatura Fachowa
  Warto Przeczytać
  Ciekawe Technologie
  Giełda Sprzętu
  Katalog Firm
  Współpracujące
kancelarie
  Nasze strony
  Linki
  Forum Technologii Wody
  Galeria
  Platforma Pomocy
Partnerzy serwisu
   Forum
Powrót  

Kto pyta nie błądzi

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w pytaniach i odpowiedziach

Kontynuujemy rozpoczęty przed miesiącem cykl pt. "Kto pyta nie błądzi". Prezentujemy w nim odpowiedzi na pytania docierające do Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Na część pytań odpowiada Mirosław Krzyszczak z MPWiK Lublin, konsultant Forum.

Czy można przerwać dostawę wody bez zachowania przepisów art. 8 ustawy dla przemysłowego odbiorcy wody zalegającego z opłatami (np. bez udostępnienia zastępczego punktu poboru wody)?
Piotr Kaczyński, MPWiK Sp. z o.o. w Łomży
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. W przypadku odbiorców "przemysłowych" przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia zastępczego punktu poboru wody, gdyż cytowany przepis zawęża ów obowiązek do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a tzw. odbiorca przemysłowy pobiera wodę dla celów działalności gospodarczej. Jednakże w tym miejscu powstaje pewien problem związany z definicją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W myśl art. 2 pkt 18 ustawy, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oznacza nie tylko wodę przeznaczoną do picia, gotowania, przygotowywania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych, ale także każdą wodę używaną do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, a także na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni. Posługując się dyrektywami wykładni gramatycznej można dojść do wniosku, że w przypadku odcięcia dostaw wody - np. odbiorcy "przemysłowemu", który nie płacił należności za wodę i ścieki, a przedmiotem jego działalności gospodarczej jest np. produkcja żywności - przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody.
Ponieważ takie stanowisko może być w praktyce przyjmowane przez poszczególnych odbiorców usług (produkujących np. żywność czy środki farmaceutyczne) - moim zdaniem - konieczna jest zmiana ustawy w tym zakresie. Nie można bowiem przyjąć jako zasady, iż odbiorca, który nie płaci należności za wodę, a produkuje żywność czy środki farmaceutyczne powinien posiadać zastępczy punk poboru wody. Zmiana tego przepisu znajduje dodatkowe uzasadnienie z uwagi na inne wątpliwości interpretacyjne (np. problem odległości udostępnienia, odpłatności).
Mirosław Krzyszczak, MPWiK Lublin, konsultant FORUM

Czy w świetle zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę... gmina może samodzielnie, bez utworzenia własnego przedsiębiorstwa, zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej, prowadzić działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę? Moim zdaniem, taki przypadek nie został przewidziany w ustawie. Mamy więc kolejną "dziurę".
Andrzej Danilecki, Sanikom Lubawka
Stosownie do art. 2 pkt 20 i 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody mogą prowadzić przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Jednocześnie przepis art. 2 pkt 4 ustawy przesądza podmiotowo, iż przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym jest przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo o działalności gospodarczej (DzU Nr 101, poz.1178 ze zm.), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca tego rodzaju działalność. Zatem poza uregulowaniem ustawowym pozostaje kwestia prowadzenia przez gminę w sposób bezpośredni takiej działalności, np. poprzez referaty, sekcje, czy inne komórki organizacyjne usytuowane w strukturze organizacyjnej danej gminy.
Mirosław Krzyszczak, MPWiK Lublin, konsultant FORUM

Jeżeli na decyzji dla odbiorcy odpadów, ważnej do dnia 31.12.2010 r., a wydanej w dniu 19.02.2002 r., znajdują się nieaktualne kody, czy konieczna jest aktualizacja tego dokumentu? Co należy zrobić jeżeli istnieje niezgodność w nadanych kodach pomiędzy wytwórcą a odbiorcą odpadów (np. odbiorca posiada wyszczególnioną grupę 160301, a wytwórca zgodnie z nowym rozporządzeniem, dla tego samego odpadu, stosuje kod 060404)? Co zrobić w przypadku występowania niezgodności w zakresie zakwalifikowania odpadów wynikających z różnic w decyzji posiadanej przez odbiorców a nowym rozporządzeniem stosowanym przez wytwórcę odpadów?
Urszula Cebula, Dariusz Żyła, RPWiK Chorzów
W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085). Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 cytowanej ustawy, zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów podmiotom, które przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły działalność w zakresie usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów, zachowują moc na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2008 r., i zastępują zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagane na podstawie ustawy o odpadach. Wobec tego, ustawodawca nie nałożył na "odbiorcę odpadów" aktualizacji stosownej decyzji w tym zakresie. Jest przy tym oczywiste (z uwagi na przepisy obowiązującego Rozporządzenia MŚ z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 112, poz. 1206), że "odbiorca odpadów" winien stosować nowy katalog w oparciu o klasyfikację rodzajową.
Mirosław Krzyszczak, MPWiK Lublin, konsultant FORUM

Jak wg nowego Rozporządzenia z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów, zakwalifikować odpady, które dotychczas figurowały pod kodem 190701?
Dariusz Żyła, RPWiK Chorzów
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 Dział II art. 3 ust. 38 lit. d) odcieki ze składowisk są ściekami, a więc nie stosuje się do nich przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 art. 2 ust. 2 pkt 5).
Mieczysława Szczepańska, RPWiK Zawiercie

Artykuł archiwalny (Przegląd Komunalny, nr 5/2002, www.abrys.pl)

Powrót  
O serwisie | Kontakt | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie bez zezwolenia zabronione.