cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2003-06-16w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2003-04-09Sporządzanie planów gospodarki odpadami
Rozporządzenie Ministra Środowiska2003-03-24w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów
Rozporządzenie Ministra Środowiska2003-02-27w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji
Ustawa2003-02-14o udostępnianiu informacji gospodarczych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2003-01-24w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2002-12-23w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2002-12-20zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Ustawa2002-12-19o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2002-12-19w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznyc

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej