cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Rady Ministrów2002-12-10w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów do...
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-12-09w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów
Ustawa2002-12-05o zmianie ustawy - Prawo wodne.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2002-12-05Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-11-29W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej2002-11-29w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Ustawa2002-11-28o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-11-27w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
Ustawa2002-11-23o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne
Ustawa2002-11-22o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej