cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2002-11-12w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2002-10-30w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny
Uchwała Rady Ministrów2002-10-29Krajowy plan gospodarki odpadami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2002-10-28Rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowe wymagania dla zbierania i transportu tych odpadów
Rozporządzenie2002-10-21Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2002-10-17w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-10-08w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-10-01w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW2002-09-16o sprostowaniu błędu
Rozporządzenie Rady Ministrów2002-09-13w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej