cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Rady Ministrów2002-09-10!!BRAK!!zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-08-01w sprawie komunalnych osadów ściekowych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2002-07-20w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Ustawa2002-07-18o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2002-07-16w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienia publiczne
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2002-06-24dokumenty jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówieniach publicznych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2002-06-24wzory ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w biuletynie zamówień publicznych oraz dodatkowe informacje zawarte w ogłoszeniach
USTAWA2002-06-20o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2002-06-14w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji2002-06-14w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej