cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2002-06-14w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej2002-06-11zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Ustawa2002-06-10w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych
Rozporządzenie Rady Ministrów2002-06-04w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-05-28w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby
ustawa2002-04-19o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw
Rozorządzenie Rady Ministrów2002-04-16w sprawie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-04-16w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony
Rozporządzenie2002-04-12warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2002-03-21w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej