cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Rady Ministrów 2017-12-27w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Rozporządzenie Rady Ministrów 2017-12-27w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Rozporządzenie Rady Ministrów 2017-12-22w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Rozporządzenie Ministra Środowiska 2017-12-22w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego ...
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2017-12-07w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ustawa2017-11-27Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 2017-08-09
Ustawa2017-07-20Prawo wodne
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej2017-02-23w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych2016-07-28Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE ...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej