cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2002-03-12w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Ustawa2002-03-01o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-02-06w sprawie wzoru rejestru decyzji wydanych w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-02-06w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2002-01-29w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2002-01-14w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
Rozporządzenie Ministra Środowiska2001-12-13w sprawie określenia przypadków w których jest konieczne sporządzanie innej dokumentacji geologicznej
Rozporządzenie Ministra Środowiska2001-12-11w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
Rozporządzenie Ministra Środowiska2001-12-11w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego
Rozporządzenie Ministra Środowska2001-12-11w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej