cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Ustawa2001-07-27O wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa2001-07-18Prawo wodne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2001-07-18w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
Ustawa2001-07-18Prawo wodne
Ustawa2001-06-22O zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
Ustawa2001-06-07O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
ustawa2001-06-07o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity)
Ustawa2001-04-27Prawo ochrony środowiska
ustawa2001-04-27Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity)
Rozporządzenie Ministra Rozwojiu Regonalnego i Budownictwa2001-04-02w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej