cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Ustawa2000-12-15o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa2000-09-26w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1999-02-26w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
Rozporządzenie Rady Ministrów1998-07-28w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej1998-06-17w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Ustawa1998-06-10o zamówieniach publicznych. (tekst ujednolicony na 31.03.2002)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1998-03-23w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej1997-09-26w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów1997-09-02w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej1996-07-09w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej