cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej1996-05-28w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej1996-05-28w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów1994-12-28w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa1994-01-27w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa1993-10-01w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa1993-10-01w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
Dyrektywa Rady1991-05-21dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Dyrektywa Rady1981-10-19dostosowująca, w następstwie przystąpienia Grecji, dyrektywę 79/869/EWG dotycząca metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do pobrania wody pit...
Dyrektywa Rady1979-10-09dotycząca metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich
Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska1977-02-10w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej