cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju2015-11-05Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjn...
rozporządzenie Rady Ministrów2015-10-12Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
Ustawa2015-10-09Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych us...
Ustawa2015-09-11Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
obwieszczenie Marszałka Sejmu2015-08-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju2015-08-25Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzan...
obwieszczenie Marszałka Sejmu2015-01-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekó...
rozporządzenie Ministra Środowiska2014-12-12w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
rozporządzenie Ministra Środowiska2014-11-18w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
rozporządzenie Ministra Środowiska2014-02-27w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej