cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
rozporządzenie Ministra Środowiska2013-11-21zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Obwieszczenie Ministra Środowiska2013-08-13w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014
rozporządzenie Ministra Gospodarki2013-01-08w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
rozporządzenie Rady Ministrów2012-12-27w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
ustawa2012-12-08o odpadach
rozporządzenie Ministra Środowiska2012-05-15w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
obwieszczenie Ministra Środowiska2011-12-26w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
obwieszczenie Ministra Środowiska2011-09-16w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012
Ustawa2011-08-31o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
rozporządzenie Ministra Środowiska2011-05-30w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej