cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
rozporządzenie Ministra Zdrowia2011-03-31w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego2011-03-22o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego2011-03-22w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w o...
rozporządzenie Ministra Środowiska2010-12-28w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach
rozporządzenie Ministra Środowiska2010-12-08w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2010-04-29zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Obwieszczenie Ministra Środowiska2009-10-23w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2009-07-24w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2009-07-22w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2009-07-16zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej