cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Środowiska2009-06-18w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
rozporządzenie Ministra Środowiska2009-06-02w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2009-03-12zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Środowiska2009-01-28zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie...
Ustawa2009-01-09o koncesji na roboty budowlane lub usługi
rozporządzenie Ministra Środowiska2008-12-15zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wo...
rozporządzenie Ministra Środowiska2008-11-19w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji
Rozporządzenie Ministra Środowiska2008-11-04w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
rozporządzenie Rady Ministrów2008-10-03w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
obwieszczenie Ministra Środowiska2008-07-23w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej