cover

Akty prawne - Gospodarka komunalna


NazwaZ dniaOpis
Obwieszczenie Ministra Rozwoju2020-05-18w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej2020-03-28w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi2016-07-14Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa&rdq...
Obwieszczenie Marszałka Sejmu2016-02-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze...
Ustawa 2015-12-16Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania n...
Ustawa2015-09-11Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2010-04-29zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
rozporządzenie Ministra Zdrowia2007-03-09w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ustawa2003-10-17o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej
ustawa2001-04-27Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity)

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej