cover

Akty prawne - Nowości


NazwaZ dniaOpis
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej2020-03-28w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej2020-01-28w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2020-01-20w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do w&oac...
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2020-01-09zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowe...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej