cover

Akty prawne - Odpady


NazwaZ dniaOpis
Komunalne odpady ściekowe 2021-12-31W dniu 14 stycznia br. ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2022 poz. 89)....
Obwieszczenie Ministra Rozwoju2020-05-18w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2018-02-27w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Ustawa 2015-12-16Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania n...
rozporządzenie Ministra Środowiska2014-12-12w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
rozporządzenie Ministra Gospodarki2013-01-08w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
ustawa2012-12-08o odpadach
rozporządzenie Ministra Środowiska2012-05-15w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
rozporządzenie Ministra Środowiska2010-12-28w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach
rozporządzenie Ministra Środowiska2010-12-08w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej