cover

Akty prawne - Odpady


NazwaZ dniaOpis
obwieszczenie Ministra Środowiska2007-09-26w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-04-21w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-03-21w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-03-13zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2006-02-24w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
Ustawa2006-02-24o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-02-14w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY2005-10-31w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy2005-09-07w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
Ustawa2005-07-29o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej