cover

Akty prawne - Odpady


NazwaZ dniaOpis
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2003-12-23w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2003-12-22zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów
Rozporządzenie Ministra Środowiska2003-03-24w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2003-01-24w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2002-12-23w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
Ustawa2002-12-19o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2002-12-19w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznyc
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-12-09w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów
Ustawa2002-11-28o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2002-10-30w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej