cover

Akty prawne - Odpady


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2002-10-28Rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowe wymagania dla zbierania i transportu tych odpadów
Rozporządzenie2002-10-21Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-10-08w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-05-28w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby
ustawa2002-04-19o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw
Rozporządzenie Ministra Środowiska2002-04-16w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2002-03-21w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów
Rozporządzenie Ministra Gospodarki2002-01-29w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie
Rozporządzenie Rady Ministrów2001-11-09w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
Ustawa2001-07-27O wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej