cover

Akty prawne - Prawo wodne


NazwaZ dniaOpis
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej2020-01-28w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2020-01-20w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do w&oac...
Ustawa2018-02-28Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne
Rozporządzenie Ministra Środowiska 2017-12-28w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Rozporządzenie Rady Ministrów 2017-12-27w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Rozporządzenie Ministra Środowiska 2017-12-22w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego ...
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2017-12-07w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ustawa2017-07-20Prawo wodne
Rozporządzenie Ministra Środowiska2016-07-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska2016-07-19Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej