cover

Akty prawne - Prawo wodne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2015-12-22Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. „W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 listopada 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska2015-12-21Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Ustawa 2015-12-16Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2010-04-29zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie Ministra Środowiska2009-07-22w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2009-01-28zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie...
Rozporządzenie Ministra Środowiska2008-11-04w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
obwieszczenie Ministra Środowiska2008-07-23w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
rozporządzenie Ministra Zdrowia2007-03-09w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ustawa2005-06-03o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej