cover

Akty prawne - Ścieki przemysłowe


NazwaZ dniaOpis
Obwieszczenie Ministra Rozwoju2020-05-18w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
Ustawa 2015-12-16Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania n...
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju2015-08-25Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzan...
rozporządzenie Ministra Środowiska2008-12-15zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wo...
obwieszczenie Ministra Środowiska2007-09-26w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-07-31w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Rozporządzenie Ministra Budownictwa2006-07-14w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2005-11-10w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Rozporządzenie Ministra Środowiska2004-07-27w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
ustawa2001-04-27Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity)

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej