cover

Akty prawne - Ścieki


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Budownictwa2006-07-14w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2005-11-10w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie Ministra Środowiska2005-09-23w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania scieków do wód do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006
Rozporządzenie Ministra Środowiska2004-07-27w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2004-07-08w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
ustawa2001-04-27Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity)

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej