cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Komunalne odpady ściekowe 2021-12-31W dniu 14 stycznia br. ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2022 poz. 89)....
Obwieszczenie Ministra Rozwoju2020-05-18w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej2020-03-28w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej2020-01-28w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2020-01-20w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do w&oac...
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2020-01-09zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowe...
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2018-03-09w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zb...
Ustawa2018-02-28Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2018-02-27w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Rozporządzenie Ministra Środowiska 2017-12-28w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej