cover

Akty prawne - Zamówienia publiczne


NazwaZ dniaOpis
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych2016-07-28Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE ...
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów2004-03-22w sprawie informacji, jakie ma zawierać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych oraz wzór takiego sprawozdania
Ustawa2004-01-29Prawo zamówień publicznych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2003-12-23w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej
Ustawa2003-08-29o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
Ustawa2002-11-22o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2002-07-16w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienia publiczne
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2002-06-24dokumenty jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówieniach publicznych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji2002-06-14w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Ustawa2002-06-10w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej