cover

Artykuły

W dniu 3.03.2005 r. na 98 posiedzeniu Sejmu został przyjęty projekt

W dniu 3.03.2005 r. na 98 posiedzeniu Sejmu został przyjęty projekt "ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków". Oddano 422 głosy: 345 za ustawą, 4 przeciw, 73 wstrzymujące się. Ustawa została skierowana do Senatu. 
Stenogram z tego porządku obrad Sejmu.

Na szczególną uwagę zasługuje zmieniona definicja przyłącza kanalizacyjnego
W obecnie obowiązującej definicji przyłącze kanalizacyjne to:
"przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - OD granicy nieruchomości."

Definicja z nowelizacji ustawy to:
"przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku DO granicy nieruchomości gruntowej."

Zmiana słowa "od" na "do" jest bardzo niekorzystna dla naszego środowiska, ponieważ spowoduje jak się wydaje dwa różne stany faktyczne przyłączy. W przypadku braku studzienki dotychczasowe przyłącze zostanie tylko do granicy nieruchomości gruntowej, a od granicy stanie się częścią sieci kanalizacyjnej z wszystkimi konsekwencjami tego rodzaju zmiany.

środa 1 grudnia 2004


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl