cover

Artykuły

Stanowisko Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" dotyczące inicjatywy senackiej w sprawie

Zastrzeżenia nasze i sprzeciw odnoszą się przede wszystkim do proponowanych zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) mocą, których uznaje się spółki wodne za uprawnione do prowadzenia tej działalności, gdyż zmiany te nie mają ani prawnego, ani racjonalnego uzasadnienia.Z załączonego do proponowanych zmian ustawy uzasadnienia wynika, że zawarte w uzasadnieniu stwierdzenia nie są prawdziwe i wprowadzają senatorów w błąd.

piątek 11 marca 2005

czytaj więcejProjekt ustawy "o zbiorowym zaopatrzeniu..."

Na stronie internetowej Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" opublikowany został tekst projektu ustawy "o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (datowany 12 grudnia 2003 r.)

piątek 11 marca 2005

czytaj więcejSprawdzanie i weryfikacja wniosku o ustalenie taryf

Koniec roku to często okres przygotowywania w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych nowych taryf. Są one przedkładane radzie gminy, a ta przekazuje je wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi, który sprawdza i weryfikuje wniosek taryfowy. Artykuł przedstawia przedmiot, zakres i cel, który powinno zawierać sprawozdania i weryfikacji wniosku oraz metodykę ustalania taryfowych cen i stawek.

piątek 11 marca 2005

czytaj więcejKrajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

Przedstawiamy "Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych"

czwartek 10 marca 2005

czytaj więcejGospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w Polsce – wymagania formalno-prawne i sposoby użytk

Mimo dających się zauważyć wielu pozytywnych zmian, zagospodarowanie osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych cięgle stanowi w Polsce najpoważniejszy problem użytkowników oczyszczalni. Autorzy artykułu próbują przedstawić rozwiązanie tego problemu.

czwartek 10 marca 2005

czytaj więcejSpotkanie z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

W dniu 11 marca 2002 r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Bryx przyjął delegację w składzie prof. Marek Roman - prezes Zarządu Głównego PZITS, Roman Wiertelak - prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Józef Wiśniewski - dyrektor Izby.

środa 9 marca 2005

czytaj więcejWrażenia po konferencji

W dniach 16-17 października 2003 r. odbyła się trzecia już edycja konferencji naukowo-technicznej: "Woda-Człowiek-Środowisko". Tym razem miejscem spotkania był Licheń - miejsce słynące ze wspaniałej Bazyliki Matki Boskiej Licheńskiej

środa 9 marca 2005

czytaj więcejZagospodarowanie wód opadowych. Szczególne problemy

Zagospodarowanie wód opadowych charakteryzuje pewna wyjątkowość na tle pozostałych systemów infrastruktury technicznej. Przede wszystkim bez jakiegoś rozwiązania zagospodarowania wód opadowych trudno jest w ogóle mówić o w miarę normalnym osadnictwie. Artykuł ukazuje sposoby postępowania przy zagospodarowaniu wód opadowych.

środa 9 marca 2005

czytaj więcejNowelizacja Ustawy

Planowana nowelizacja ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. "Prawo wodne" ma umożliwić spółkom wodnym prowadzenie bez ograniczeń działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków.

wtorek 8 marca 2005

czytaj więcejOpinia prawna w sprawie zakresu stosowania przez jednoosobowe spółki gminne będące przedsiębiorcami

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 lutego 2004 r. (nr 19, poz. 177) opublikowana została Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Ustawa dostosowuje obowiązujące w naszym kraju zasady udzielania zamówień publicznych do obowiązujących w tym zakresie standardów i rozwiązań funkcjonujących w prawodawstwie UE. Artykuł zawiera objaśnienia przepisów owej ustawy.

wtorek 8 marca 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej