cover

Artykuły

Czy faktycznie chronimy wody podziemne?

Powszechnie wiadomo, że Polska jest krajem ubogim w zasoby wodne. Skutkiem tego obowiązujące ustawodawstwo, a w szczególności Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne winna zawierać uregulowania mające na celu ochronę zasobów wodnych, a przede wszystkim wód podziemnych. Temu zapewne służyć w zamyśle ustawodawcy miał art. 32 ustawy, który określa, że wody podziemne wykorzystuje się przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe i na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych.

sobota 26 lutego 2005

czytaj więcejWpływ wstępnej koagulacji przy zastosowaniu PIX-u na wyniki pracy oczyszczalni w Elblągu

W 1996 r. przeprowadzono modyfikację procesu technologicznego w oczyszczalni, polegającą na wprowadzeniu chemicznej wstępnej koagulacji, przy użyciu preparatu PIX-113, współdziałającego z anionowym polimerem, flokulantem Magnafloc 336. Pozwoliło to na zwiększoną redukcję podstawowych wskaźników zanieczyszczeń. Punktem dawkowania PIX-u był wlot do koryta piaskownika, a polielektrolitu - końcowy punkt zwężki Venturiego - miejsca najbardziej burzliwego przepływu ścieków.

piątek 25 lutego 2005

czytaj więcejOchrona przeciwpożarowa w przestrzeni miejskiej

W czasie pożarów strażacy pobierają z sieci wodociągowej tyle, ile można. Często zdarza się, że można niewiele albo zgoła nic. Strażacy dla eksploatujących sieci przedsiębiorstw są na ogół odbiorcą bezumownym. Nie płacą, bo powinna za nich płacić gmina. Ponieważ przedsiębiorstw wod-kan nie wiążą umowy, nie przejmują się przepisami, narzucającymi stosowne wymogi i standardy, a w dodatku niegrożącymi sankcjami za to, że urządzenia wodociągowe zawodzą podczas pożaru. Najczęściej też przedsiębiorstwa kosztami wody przeciwpożarowej obciążają klientów umownych.

czwartek 24 lutego 2005

czytaj więcejMądry Polak po szkodzie?

Prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych jest jednym z podstawowych warunków poprawnego funkcjonowania układów osadniczych i komunikacyjnych. Analiza likwidacji skutków ubiegłorocznej powodzi prowadzi do różnych wniosków. Brak zrozumienia potrzeby "melioracji miejskich" oraz ich różny stan techniczny w znacznym stopniu jest konsekwencją niedomówień regulacji1, 2, 3, wprowadzanych po 1990 r.

środa 23 lutego 2005

czytaj więcejZaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - zadanie własne czy cudze

Minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72. poz. 747). Ustawa jest dokumentem. którego jednym z celów było doprecyzowanie procedur, jakie winny być zastosowane przez gminy dla realizacji jednego z najważniejszych ich zadań własnych, którym jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

wtorek 22 lutego 2005

czytaj więcejJakość usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Nowa ustawa wodociągowa zawiera siedem rozdziałów i trzydzieści cztery artykuły. O poziomie bądź jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych wspomina się w niej aż w czterech artykułach. Ustawa każe przedsiębiorstwom określać w umowie z odbiorcą wody i odprowadzającym ścieki obok ilości także jakość świadczonych usług. Informacje charakteryzujące poziom i jakość świadczonych usług przedsiębiorstwa winny podawać w kierowanym do zarządu gminy wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

poniedziałek 21 lutego 2005

czytaj więcejUchwały rady gminy

Za "Gazetą Prawną" (nr 96 z 19.05.2003 r.) przytaczamy fragment rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody z dnia 29 stycznia 2001 r. (PN.II.0911-10/3/01, OSS 2001/3/88):... "uchwała rady gminy ustalając, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, ceny na następujące usługi komunalne: za wodę, za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, za usługę pogrzebową podstawową, za wywóz nieczystości płynnych i za płukanie szamba, nie jest aktem prawa miejscowego ani też innym aktem prawnym podlegającym publikacji na mocy przepisu szczególnego. Dlatego nie podlega ona publikacji na zasadach i w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego".

niedziela 20 lutego 2005

czytaj więcejWoda i ścieki hurtowo

W wydaniu marcowym opublikowaliśmy artykuł autorstwa Józefa Wiśniewskiego pt. "Hurtowe zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków". Poniżej przedstawiamy tekst prezentujący nieco inne poglądy niż reprezentowane przez dyrektora Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie czy hurtowa sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków powinny być objęte przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

sobota 19 lutego 2005

czytaj więcejGorące spotkanie branży wod.-kan.

Robocze spotkanie konsultacyjne omawiające wniosek o udzielenie zezwolenia oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.Wrzesińska restauracja Królewska była już trzeci raz gospodarzem roboczego spotkania konsultacyjnego szefów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z całej Polski. Wcześniejsze, listopadowe i grudniowe szkolenia, obracały się wokół tematyki bardziej ogólnej, omawiano wówczas problematykę zawartą w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przybyło na nie około 300 osób, reprezentujących ponad 150 przedsiębiorstw.

piątek 18 lutego 2005

czytaj więcejNiemcy i Polacy o ściekach

Tak zwana dyrektywa ściekowa zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do wyposażenia wszystkich aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców większej od 2 tys. w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych i zapewnienia biologicznego ich oczyszczania.

czwartek 17 lutego 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej