cover

Artykuły

Wrażenia po konferencji

W dniach 16-17 października 2003 r. odbyła się trzecia już edycja konferencji naukowo-technicznej: "Woda-Człowiek-Środowisko". Tym razem miejscem spotkania był Licheń - miejsce słynące ze wspaniałej Bazyliki Matki Boskiej Licheńskiej

środa 9 marca 2005

czytaj więcejZagospodarowanie wód opadowych. Szczególne problemy

Zagospodarowanie wód opadowych charakteryzuje pewna wyjątkowość na tle pozostałych systemów infrastruktury technicznej. Przede wszystkim bez jakiegoś rozwiązania zagospodarowania wód opadowych trudno jest w ogóle mówić o w miarę normalnym osadnictwie. Artykuł ukazuje sposoby postępowania przy zagospodarowaniu wód opadowych.

środa 9 marca 2005

czytaj więcejNowelizacja Ustawy

Planowana nowelizacja ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. "Prawo wodne" ma umożliwić spółkom wodnym prowadzenie bez ograniczeń działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków.

wtorek 8 marca 2005

czytaj więcejOpinia prawna w sprawie zakresu stosowania przez jednoosobowe spółki gminne będące przedsiębiorcami

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 lutego 2004 r. (nr 19, poz. 177) opublikowana została Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Ustawa dostosowuje obowiązujące w naszym kraju zasady udzielania zamówień publicznych do obowiązujących w tym zakresie standardów i rozwiązań funkcjonujących w prawodawstwie UE. Artykuł zawiera objaśnienia przepisów owej ustawy.

wtorek 8 marca 2005

czytaj więcejSprawozdanie z działalności Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" za okres III kadenc

5 listopada 1998 r. odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Zgromadzenie dokonało oceny działalności Izby za okres II kadencji i wybrało Radę Izby na III kadencję 1998-2001.

poniedziałek 7 marca 2005

czytaj więcejUstawa "o dostępie do informacji"

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. "o dostępie do informacji publicznej" (Dz. U nr 112 poz. 1198 z 2001 r.) wymieniono podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Ustawa ta obejmuje większość funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

poniedziałek 7 marca 2005

czytaj więcejPolityka wodna unii europejskiej

Artykuł o wadach i zaletach Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

poniedziałek 7 marca 2005

czytaj więcejSkład Krajowej Rady Gospodarki Wodnej

Minister Środowiska Stanisław Żelichowski, działając na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r., powołał Krajową Radę Gospodarki Wodnej w czerwcu 2002 r.

niedziela 6 marca 2005

czytaj więcejZa dwa lata Unia zbada jakość ścieków

W Ministerstwie Środowiska trwają intensywne prace nad przygotowaniem skorygowanej wersji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W grudniu 2005 roku upływa termin, do kiedy samorządy muszą o 69 proc. zredukować poziom zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. Przygotowywana korekta urealni wykaz zadań oraz pokaże, w jakim stopniu Polska wywiąże się ze zobowiązań. Dochodzenie do unijnych wymogów w zakresie oczyszczania ścieków reguluje Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Został on przyjęty przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r. Zadania w nim określone wynikają z zapisów ustawy Prawo wodne oraz unijnej dyrektywy ściekowej (91/271/EWG).

niedziela 6 marca 2005

czytaj więcejGospodarka wodna jako element ochrony środowiska

Artykuł poświęcony nowemu prawu ochrony środowiska i prawu wodnemu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie opłat i kar

sobota 5 marca 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej