cover

Artykuły

Gospodarka wodna jako element ochrony środowiska

Artykuł poświęcony nowemu prawu ochrony środowiska i prawu wodnemu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie opłat i kar

sobota 5 marca 2005

czytaj więcejJeszcze o nowelizacji ustawy wodociągowej

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zapewne niektóre znowelizowane przepisy doprecyzują prawo i obowiązki wszystkich podmiotów objętych regulacją ustawy, a tym samym poprawiają funkcjonowanie ustawy.

piątek 4 marca 2005

czytaj więcejUstawowe uproszczenia w zamówieniach publicznych

Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej ustawą), w odniesieniu do zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości kwoty 60 tyś. euro, zamawiający może skorzystać z ustawowych uproszczeń.

czwartek 3 marca 2005

czytaj więcejTaryfy pod kontrolą

Rząd proponuje, aby wniosek przedsiębiorstw o zatwierdzenie taryfy na wodę i ścieki był składany nie radzie, lecz wójtowi, który najpierw dokona oceny jego zgodności z prawem, może też zweryfikować koszty pod względem celowości ich podnoszenia.

środa 2 marca 2005

czytaj więcejTargi WOD-KAN w Pradze

Zaledwie tydzień po Targach w Bydgoszczy, w dniach 25-27 maja 2004 r. odbyły się 10 jubileuszowe Międzynarodowe Targi Wodociągowo-Kanalizacyjne w Pradze.Odbywają się one na tradycyjnych terenach wystawienniczych, w obiektach liczących około 120 lat.Zwiedzający podziwiać zatem mogą nie tylko ekspozycję targową, ale także wspaniałą architekturę obiektu wyposażonego w piękne witraże i zdobne sklepienia.

niedziela 27 lutego 2005

czytaj więcejCzy faktycznie chronimy wody podziemne?

Powszechnie wiadomo, że Polska jest krajem ubogim w zasoby wodne. Skutkiem tego obowiązujące ustawodawstwo, a w szczególności Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne winna zawierać uregulowania mające na celu ochronę zasobów wodnych, a przede wszystkim wód podziemnych. Temu zapewne służyć w zamyśle ustawodawcy miał art. 32 ustawy, który określa, że wody podziemne wykorzystuje się przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe i na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych.

sobota 26 lutego 2005

czytaj więcejWpływ wstępnej koagulacji przy zastosowaniu PIX-u na wyniki pracy oczyszczalni w Elblągu

W 1996 r. przeprowadzono modyfikację procesu technologicznego w oczyszczalni, polegającą na wprowadzeniu chemicznej wstępnej koagulacji, przy użyciu preparatu PIX-113, współdziałającego z anionowym polimerem, flokulantem Magnafloc 336. Pozwoliło to na zwiększoną redukcję podstawowych wskaźników zanieczyszczeń. Punktem dawkowania PIX-u był wlot do koryta piaskownika, a polielektrolitu - końcowy punkt zwężki Venturiego - miejsca najbardziej burzliwego przepływu ścieków.

piątek 25 lutego 2005

czytaj więcejOchrona przeciwpożarowa w przestrzeni miejskiej

W czasie pożarów strażacy pobierają z sieci wodociągowej tyle, ile można. Często zdarza się, że można niewiele albo zgoła nic. Strażacy dla eksploatujących sieci przedsiębiorstw są na ogół odbiorcą bezumownym. Nie płacą, bo powinna za nich płacić gmina. Ponieważ przedsiębiorstw wod-kan nie wiążą umowy, nie przejmują się przepisami, narzucającymi stosowne wymogi i standardy, a w dodatku niegrożącymi sankcjami za to, że urządzenia wodociągowe zawodzą podczas pożaru. Najczęściej też przedsiębiorstwa kosztami wody przeciwpożarowej obciążają klientów umownych.

czwartek 24 lutego 2005

czytaj więcejMądry Polak po szkodzie?

Prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych jest jednym z podstawowych warunków poprawnego funkcjonowania układów osadniczych i komunikacyjnych. Analiza likwidacji skutków ubiegłorocznej powodzi prowadzi do różnych wniosków. Brak zrozumienia potrzeby "melioracji miejskich" oraz ich różny stan techniczny w znacznym stopniu jest konsekwencją niedomówień regulacji1, 2, 3, wprowadzanych po 1990 r.

środa 23 lutego 2005

czytaj więcejZaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - zadanie własne czy cudze

Minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72. poz. 747). Ustawa jest dokumentem. którego jednym z celów było doprecyzowanie procedur, jakie winny być zastosowane przez gminy dla realizacji jednego z najważniejszych ich zadań własnych, którym jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

wtorek 22 lutego 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej