cover

Artykuły

wezwanie Komisji Europejskiej po przeprowadzonej kontroli

Komisja Europejska po przeprowadzonej kontroli wezwała Polskę ale także Bułgarię, Czechy i Francję do zapewnienia odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa ta chroni zarówno jakość wody, jak i zdrowie ludzi, nakładając na państwa członkowskie obowiązek zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do środowiska. W przypadku aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. oczyszczanie wymaga nie tylko eliminacji ciał stałych, ale również rozkładania substancji organicznych za pomocą bakterii. Komisja stwierdziła, że ponad tysiąc aglomeracji w Polsce nie spełnia tych warunków.

Więcej: Portal Samorządowy  z dnia 15.05.2020 r. ”Gospodarka ściekowa w Polsce do natychmiastowej naprawy”.
oraz
Portal Komunalny z dnia 15.05.2020 r. „Oczyszczanie ścieków komunalnych w Polsce. Komisja Europejska ma zastrzeżenia”

wtorek 2 czerwca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej