cover

Artykuły

Jakość usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Nowa ustawa wodociągowa zawiera siedem rozdziałów i trzydzieści cztery artykuły. O poziomie bądź jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych wspomina się w niej aż w czterech artykułach. Ustawa każe przedsiębiorstwom określać w umowie z odbiorcą wody i odprowadzającym ścieki obok ilości także jakość świadczonych usług. Informacje charakteryzujące poziom i jakość świadczonych usług przedsiębiorstwa winny podawać w kierowanym do zarządu gminy wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

poniedziałek 21 lutego 2005

czytaj więcejUchwały rady gminy

Za "Gazetą Prawną" (nr 96 z 19.05.2003 r.) przytaczamy fragment rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody z dnia 29 stycznia 2001 r. (PN.II.0911-10/3/01, OSS 2001/3/88):... "uchwała rady gminy ustalając, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, ceny na następujące usługi komunalne: za wodę, za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, za usługę pogrzebową podstawową, za wywóz nieczystości płynnych i za płukanie szamba, nie jest aktem prawa miejscowego ani też innym aktem prawnym podlegającym publikacji na mocy przepisu szczególnego. Dlatego nie podlega ona publikacji na zasadach i w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego".

niedziela 20 lutego 2005

czytaj więcejWoda i ścieki hurtowo

W wydaniu marcowym opublikowaliśmy artykuł autorstwa Józefa Wiśniewskiego pt. "Hurtowe zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków". Poniżej przedstawiamy tekst prezentujący nieco inne poglądy niż reprezentowane przez dyrektora Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie czy hurtowa sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków powinny być objęte przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

sobota 19 lutego 2005

czytaj więcejGorące spotkanie branży wod.-kan.

Robocze spotkanie konsultacyjne omawiające wniosek o udzielenie zezwolenia oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.Wrzesińska restauracja Królewska była już trzeci raz gospodarzem roboczego spotkania konsultacyjnego szefów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z całej Polski. Wcześniejsze, listopadowe i grudniowe szkolenia, obracały się wokół tematyki bardziej ogólnej, omawiano wówczas problematykę zawartą w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przybyło na nie około 300 osób, reprezentujących ponad 150 przedsiębiorstw.

piątek 18 lutego 2005

czytaj więcejNiemcy i Polacy o ściekach

Tak zwana dyrektywa ściekowa zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do wyposażenia wszystkich aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców większej od 2 tys. w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych i zapewnienia biologicznego ich oczyszczania.

czwartek 17 lutego 2005

czytaj więcejODCZYT RADIOWY - zdalny odczyt wodomierzy

Już siedem lat temu opracowano w firmie TYTAN rozwiązanie odczytu radiowego wodomierzy umożliwiając zdalny dostęp do danych wodomierza -numeru i przepływu- zużycia wody

środa 16 lutego 2005

czytaj więcejKto pyta nie błądzi

Kontynuujemy rozpoczęty przed miesiącem cykl pt. "Kto pyta nie błądzi". Prezentujemy w nim odpowiedzi na pytania docierające do Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Na część pytań odpowiada Mirosław Krzyszczak z MPWiK Lublin, konsultant Forum.

środa 16 lutego 2005

czytaj więcejNowoczesne narzędzie pracy

Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe "Od projektowania do eksploatacji oczyszczalni ścieków. Optymalizacja poprzez symulację i modelowanie", które odbyło się 27 września w stolicy, to kolejny efekt współpracy krakowskiej firmy LEMTECH Konsulting z prof. Janem A. Oleszkiewiczem. W seminarium udział wzięło blisko 100 osób reprezentujących komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków, wyższe uczelnie, biura projektowe, firmy doradcze, wojewódzkie inspektoraty i fundusze ochrony środowiska.

wtorek 15 lutego 2005

czytaj więcejMałże jako bioindykatory w systemie SYMBIO

Bioindykacja jest metodą, wykorzystującą organizmy żywe jako wskaźniki zanieczyszczenia środowiska. Na ogół wykorzystuje się je do oceny stopnia degradacji środowiska naturalnego czy określenia zmian zachodzących w biocenozie lub ekosystemie. Bioindykatorami mogą być gatunki zwierząt czy roślin o wąskim zakresie tolerancji w stosunku do określonego czynnika (tzw. gatunki stenotopowe). Organizmy wskaźnikowe wybierane są pod kątem szczególnej wrażliwości na określone związki chemiczne. Ich reakcje stanowią rodzaj alarmu, ostrzegającego przed skażeniem.

wtorek 15 lutego 2005

czytaj więcejbrak strony

Dział chwilowo w budowie, przepraszamy

wtorek 15 lutego 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej