cover

Artykuły

Opis przebiegu procesu legislacyjnego serwer Sejmowy

Opis przebiegu procesu legislacyjnego. (serwer sejmowy)

niedziela 5 grudnia 2004

czytaj więcejStenogram z posiedzenia w dniu 19.01.2005 r. Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytori

Stenogram z posiedzenia w dniu 19.01.2005 r. Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

piątek 3 grudnia 2004

czytaj więcejStenogram z 6 pkt. obrad 97 posiedzenia Sejmu w dniu 15.02.2005 r. gdy powyższa sprawa była rozpatry

Stenogram z 6 pkt. obrad 97 posiedzenia Sejmu w dniu 15.02.2005 r. gdy powyższa sprawa była rozpatrywana.pobierz

czwartek 2 grudnia 2004

czytaj więcejW dniu 3.03.2005 r. na 98 posiedzeniu Sejmu został przyjęty projekt

W dniu 3.03.2005 r. na 98 posiedzeniu Sejmu został przyjęty projekt "ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków". Oddano 422 głosy: 345 za ustawą, 4 przeciw, 73 wstrzymujące się. Ustawa została skierowana do Senatu.

środa 1 grudnia 2004

czytaj więcejZ problematyki rozdrabniania zamówień publicznych

W związku z wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę o zamówieniach publicznych (dalej ustawa o z.p.) napływają do Redakcji pytania dotyczące zamawiania niektórych produktów, zwłaszcza żywności, materiałów biurowych, książek, szkoleń, paliwa i robót budowlanych. Wszystkie one związane są w większym lub mniejszym stopniu z utrzymującymi się wątpliwościami na temat klasyfikacji zamówień publicznych (art. 17 ust. 1 ustawy o z.p.) oraz przepisu limitującego skutki tzw. podziału zamówienia (art. 3 ust. 2 ustawy o z.p.). Jak wiadomo ten drugi przepis zakazuje unikania stosowania ustawy lub unikania określonych ustawowo procedur udzielania zamówień w wyniku celowego dzielenia zamówienia na części, ściślej: udzielania kilku zamiast jednego zamówienia.

czwartek 18 listopada 2004

czytaj więcejDokumenty przedkładane przez dostawców i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne cz. III

Zgodnie z przepisem § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia RM z dn. 13 listopada 2001 r. w sprawie dokumentów (dalej w skrócie rozporządzenie RM) zamawiający może żądać od ubiegających się o zamówienie wykonawców wykazu wszystkich lub wskazanego rodzaju wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca robót.

poniedziałek 15 listopada 2004

czytaj więcejDokumenty przedkładane przez dostawców i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne cz. II

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 4 rozporządzenia z dn. 13 listopada 2001 r. (zwanego dalej rozporządzeniem RM) zamawiający może żądać potwierdzenia przez ubiegającego się o zamówienie publiczne dostawcy (wykonawcy) spełnienia warunku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o z.p. przez przedłożenie zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał on zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. Przepis ten nic nie wspomina jednak o zaświadczeniu po­twierdzającym brak zaległości w podatkach oraz z tytułu bardzo licznych opłat lokalnych ściąganych przez gminy.

niedziela 14 listopada 2004

czytaj więcejDokumenty przedkładane przez dostawców (wykonawców) ubiegających się o zamówienia publiczne cz. I

Podstawowe funkcje ustawowego reżimu zamówień publicznych wiążą się z ochroną interesu publicznego oraz bezpieczeństwa kontraktowego instytucji zamawiających. Sprzeciwiają się więc one możliwości udzielenia zamówienia dostawcom (wykonawcom) działającym wyraźnie na szkodę interesów publicznych bądź niewiarygodnych, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o z. p. albo osobom nie dającym dostatecznej rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego, nie spełniającym wystarczająco warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o z. p.

sobota 13 listopada 2004

czytaj więcejUnieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po zmianie regulacji ustawowej

Wprawdzie zamawiający swobodnie wszczyna procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, nie mniej jednak z uwagi na ochronę interesu publicznego nie może on dowolnie rozporządzać biegiem tego postępowania. Musi je prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustalonymi z góry warunkami zamówienia, a jego celem jest wybór najkorzystniejszej oferty lub pomyślne zakończenie rokowań i doprowadzenie do kontraktu publicznego, dla zawarcia którego postępowanie to zostało zorganizowane.

piątek 12 listopada 2004

czytaj więcejNowa regulacja wadium przetargowego w zamówieniach publicznych

Na mocy noweli z dn. 26 lipca 2001 r. [I] zmienione zostały przepisy art. 41 i 42 ustawy o z.p. poświęcone zabezpieczeniu wadialnemu. Ustawodawca uwzględnił większość postulatów zgłaszanych głownie przez środowiska drobnych i średnich przedsiębiorców. Doszło do znacznego obniżenia wysokości wadium obligatoryjnego (do granic 0,5%¸ 3%) oraz do dalszej racjonalizacji innych wymagań wadialnych wraz z wyraźną ich liberalizacją. Zmodyfikowano też nieco podstawy zwrotu wadium oferentowi oraz okoliczności jego przepadku.

czwartek 11 listopada 2004

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej