cover

Artykuły

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich zaprasza w dniu 16.06.2005 r. na spotkanie wyjazdowe w Wiśle

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich zaprasza w dniu 16.06.2005 r. na spotkanie wyjazdowe w Wiśle. W dniu poprzedzającym spotkanie uroczysta kolacja koleżeńska. Tematem spotkania jest: uchwalona nowelizacja ustawy „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” - omówienie najistotniejszych zmian w ustawie oraz wypracowanie stanowiska środowiska wodociągowego, w sprawie definicji przyłącza kanalizacyjnego z rozszerzeniem: obowiązki przedsiębiorstw, w zakresie dostosowania warunków umownych świadczenia usług do przepisów Nowelizacji; obowiązki przedsiębiorstw i gmin związane z opracowaniem nowego regul+aminu dostarczana wody i odprowadzania ścieków wynikające z nowelizacji.OSTATNIE 20 MIEJSC wiecej

poniedziałek 23 maja 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej