cover

Artykuły

Senat RP na 79 posiedzeniu w dniu 31 marca 2005 r. rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym z

Senat RP na 79 posiedzeniu w dniu 31 marca 2005 r. rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odrzucił definicję przyłącza kanalizacyjnego w brzmieniu uchwalonym przez Sejm. Oznacza to, że zdaniem Senatu ma pozostać dotychczasowa definicja zawarta w ustawie. Zmiana ustawy zgodnie z procedurą legislacyjną jest z powrotem skierowana do Sejmu, gdzie poddana zostanie głosowaniu.
Akcja informacyjna prowadzona m.in. w mediach przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie przy współudziale Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich dała konkretne rezultaty, czego wynikiem jest odrzucenie poprawki do ustawy przez Senat. Należy przy tym zauważyć, że w Senacie (w odróżnieniu od Sejmu) w wyniku m.in. akcji informacyjnej oraz opinii ekspertów rozpętała się długa dyskusja merytoryczna zwolenników i przeciwników poszczególnych poprawek do ustawy. Mamy nadzieję, że głosowanie nad ustawą, która znajdzie się z powrotem w Sejmie będzie działaniem przemyślanym i w konsekwencji przyniesie rozwiązania zaproponowane przez Senat.

- Fragment stenogramu senackiego dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - dyskusja

- Poprawki senackie do głosowania - druk sejmowy nr 896z

- Fragment stenogramu z posiedzenia Senatu - głosowania

- Poprawki senackie po głosowaniu (zestawienie przygotowane przez Forum)

czwartek 1 stycznia 2004


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl