cover

Artykuły

Ukazała się ustawa z dn. 18.05.2005 r.

Ukazała się ustawa z dn. 18.05.2005 r. "o zmianie ustawy prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw" (Dz. U. Nr 113, poz. 954). Szczególnie ważny do funkcjonowania m.in. oczyszczalni ścieków jest art. 1, pkt 64, w brzmieniu:

"...1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez laboratorium posiadające:
1) certyfikat wdrożonego systemu jakości lub certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) lub
2) uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.)
- w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.
2. Jeżeli prowadzący instalację jest obowiązany do prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji, powinien zapewnić możliwość automatycznego ciągłego zapisu wyników przez przyrząd pomiarowy.";

Z powyższych zapisów wynika, że m.in. oczyszczalnie ścieków zobowiązane do przeprowadzania odpowiedniej ilości (wynikającej z rozporządzenia) analiz ścieków oczyszczonych będą musiały korzystać tylko i wyłącznie z laboratoriów posiadających certyfikat wdrożonego systemu jakości lub certyfikat akredytacji. Ustawa wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 28 lipca 2005 r., jednak wg interpretacji prawnej Forum Dyskusyjnego zgodnie z art. 25 art. 1 pkt. 64 wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia, tj. 28 lipca 2007 r. Aby uniknąć jakichkolwiek dyskusji z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich oraz Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej wystąpi do Min. Środowiska o jednoznaczną interpretację tego zapisu.

poniedziałek 18 lipca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej