cover

Artykuły

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich poleca pozycję z

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich poleca pozycję z "Bilblioteki Forum":

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.
KOMENATRZE, WZORY, PRZEPISY.”

POD REDAKCJĄ MIROSŁAWA KRZYSZCZAKA
ZESPÓŁ AUTORÓW:
HENRYK BYLKA, ŁUKASZ CISZEWSKI, MIROSŁAW KRZYSZCZAK

Wydawcą jest Seidel-Przywecki Sp. z o.o., karta zamówienia dostępna na stronie www.forum-wodociagi.pl). Zamawiając za pomocą załączonej karty lub pobierając kartę z naszej strony www, otrzymujecie Państwo 10% rabatu.

Publikacja jest jedyną na rynku wydawniczym pozycją, szczegółowo prezentującą problematykę związaną z regulaminami dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jest ona niezbędna zarówno dla gmin odpowiedzialnych za uchwalenie tego aktu prawa miejscowego, jak i dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które zostały zobowiązane do opracowania i przedłożenia radom gmin projektów regulaminów.

Autorzy poruszają nie tylko zagadnienia związane z dotychczasowymi doświadczeniami praktyki w zakresie tworzenia i stosowania regulaminów, ale także zmiany płynące z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, znowelizowanych przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów prawa.

Książka obejmuje wzór regulaminu zawierający m.in. propozycje warunków dostawy wody na cele przeciwpożarowe, zasad odbioru przyłączy, zasad zawierania i rozwiązywania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z uwzględnieniem obsługi budynków wielolokalowych, warunki techniczne przyłączenia do sieci. Poszczególne rozdziały wzoru regulaminu są przy tym szczegółowo komentowane przez autorów. Publikacja zawiera również wyciąg z przepisów prawnych istotnych dla tworzenia regulaminu.

Stan prawny wrzesień 2005 r.

wtorek 18 października 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej