cover

Artykuły

13 października b.r. weszła w życie

13 października b.r. weszła w życie "ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw"(Dz. u. 175 poz. 1458). Nowelizacja ustawy wprowadza m.in. obowiązek prowadzenia przez gminy ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponadto prowadzący działalność w zakresie m.in. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości.
Ponadto prowadzący działalność w powyższym zakresie jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania organom jak wyżej informacji dotyczącej m.in. masy poszczególnych rodzajów odebranych nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy.

środa 9 listopada 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej